A SZAKMUNKASALLASOK.HU WEBOLDAL ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

A http://szakmunkasallasok.hu URL alatt elérhető weboldalt (Weboldal) az EZLine Group Kft. (1075 Budapest, Károly körút 5 félemelet 1, Cg. 01-09-187091; a továbbiakban: Adatkezelő vagy EZLine Group) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat) a EZLine Group által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb más adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88357/2015.

1. Megfelelés a jogszabályoknak
1.1 Az EZLine Group a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal és fontosabb nemzetközi ajánlásokkal
összhangban kezeli az alábbiak szerint:
1.2 (a) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (“Avtv.”)
A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával.
(b,) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
(c Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(d) Az Online Privacy Alliance ajánlásai

1.3 Jogunkban áll, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatvédelmi politikánkat és Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.
1.4 Adatvédelmi politikánk bármilyen változásáról felhasználóinkat a Weboldalon előzetesen értesítjük, míg lényeges változásokról az érintetteket előzetes e-mail útján is tájékoztatjuk.

2. Általános adatkezelési elvek
2.1 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője az EZLine Group. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
2.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az álláskeresők részére álláslehetőségeket közvetítsen, és egyéb releváns szolgáltatásokat nyújtson.
2.3 Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, amelyet az Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.
2.4 Ha a személyes adatokat, azok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól eltérően szeretnénk felhasználni, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akik ilyen módon eldönthetik, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.
2.5 Fenntartjuk a jogot, hogy látogatóinktól, felhasználóinktól és ügyfeleinktől gyűjtött, valamint állás- és önéletrajz adatbázisunk összetételére vonatkozó statisztikai – azaz személyes adatnak nem minősülő – adatokat adatvédelmi politikánknak és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.
2.6 Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.
2.7 Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
2.8 Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a korszerű hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).
2.9 Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabályként csak az Adatkezelő a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
2.10 Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, az info@szakmunkasallasok.hu e-mail címen bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

3. Regisztráció
3.1 Önéletrajz-feltöltés érdekében felhasználókat megkérjük, hogy regisztrálják magukat honlapunkon.
A regisztráció során a felhasználók az alábbi személyes adatokat közölésére kérjük:
(i) e-mail cím (megkülönböztetés, az elfelejtett jelszó újbóli megküldése, álláslehetőségek, valamint értesítések megküldése céljából);
(ii) jelszó (ezzel léphet be személyes postafiókjába).
A regisztráció során csak olyan személyes adat kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
3.2 Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, lakóhely) is kérünk látogatóinktól.
Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé azokat.
3.3 Regisztrációkor megadott személyes adatait semmilyen esetben sem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára.
3.4 A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.

4. Önéletrajzok feltöltése
4.1 A regisztrációt követően lehetősége van magyar és idegen nyelvű önéletrajzát és egyéb sablonjait (motivációs levelét, vagy akár fényképét, stb.) adatbázisunkban elhelyezni.
4.2 Kizárólag Ön dönt arról, hogy milyen személyes és egyéb adatokat kíván közölni önéletrajzában. Önéletrajzát akár személyes adatai nélkül is elküldheti.
Amennyiben nemcsak névtelen önéletrajzot szeretne feltölteni, hanem azt szeretné, hogy álláshirdetésre jelentkezése után, az Ön iránt érdeklődő vállalatok megtekinthessék személyes adatokat is tartalmazó önéletrajzát, valamint egyéb pályázati anyagait és közvetlenül felvehessék Önnel a kapcsolatot, úgy önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban megadhatja személyes adatait.
Felhívjuk figyelmét, hogy az EZLine Group semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az EZLine Group tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott felhasználó regisztrációját törölni.
4.3 Önéletrajzának és egyéb sablonjainak feltöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes és egyéb adatait, adatvédelmi politikánknak és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi adatkezelési műveleteket végezzük: rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, zárolás, törlés és megsemmisítés.
4.4 Az önéletrajzát és egyéb sablonjait bármikor saját kezűleg módosíthatja, frissítheti és törölheti.
Közös érdekünk, hogy önéletrajzában és pályázati sablonjaiban szereplő adatai mindenkor pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ezért kérjük, hogy az önéletrajzában és egyéb dokumentumaiban szereplő adatait – azok változása esetén – megfelelően módosítani, aktualizálni, illetve törölni szíveskedjen.
4.5 Önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait csak Ön tudja továbbítani és hozzáférhetővé tenni társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló vállalatok (hirdetők) számára, mivel jelentkezni egy állásra csak Ön tud.
Az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerződésük keretein belül kötelezettséget vállaltak az saját ügyféloldalukon megjelenő jelentkezők adatainak jogszabályszerű kezelésére. Jelezzük azonban, hogy – szerződéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl – nincs ráhatásunk arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az Ön adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért. Biztosíthatjuk azonban, hogy adatkezelői minőségünkben minden tőlünk telhetőt elkövetünk azért, hogy Ön maradéktalanul gyakorolhassa információs önrendelkezési jogát. Amennyiben az adattovábbítással érintett személyek vagy szervezetek által végzett adatkezelésekről további információt szeretne kapni, kérjük, hogy lépjen közvetlen kapcsolatba az adott adatkezelővel.

5. Jelentkezés egy állásra
5.1 A regisztráció után szerkesztett saját felhasználói oldalán belül tud Ön állásajánlatokat szűrni és azokra csakis Ön tudja kezdeményezni a jelentkezést a megfelelő parancsikont kiválasztva, így Ön közvetlenül eljut a hirdetés feladójához.

6. Anonim látogatóazonosító (“süti” vagy “cookie”) és naplóállományok
6.1 Az anonim látogatóazonosító egy olyan text file, amiket böngészője helyez el számítógépe merevlemezén. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, a látogatóval kapcsolatba hozható adatot nem tartalmaz. Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas.
Név, e-mail cím vagy bármilyen személyes adat megadása nem szükséges, hiszen az adatcsere a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerver és a látogató számítógépe között történik.
6.2 Anonim látogatóazonosítót használunk annak érdekben, hogy látogatóink részére testre szabott és emelt szintű szolgáltatást nyújtsuk. Az anonim látogatóazonosító használatával tájékozódunk továbbá látogatóink információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább emelhessük szolgáltatásaink színvonalát.
6.3 Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére.
Anonim látogatóazonosítók elutasítása alapvetően nem érinti az általunk nyújtott szolgáltatások használhatóságát, azonban bizonyos esetekben (például a testre szabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.
Böngészője beállításával alternatívaként figyelmeztetést kérhet az anonim látogatóazonosítók fogadása előtt, így eldöntheti, hogy elfogadja-e vagy elutasítja őket.
6.4 Szolgáltatásaink nyújtása során a szolgáltatást végző szerverek által rögzített naplóállományok (“logfile”-ok) a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző és operációs rendszer típusa, a kérés ideje és időtartama, a kért oldal címe, a korábban látogatott oldalak, stb. Az ilyen adatok rögzítésének kizárólagos célja a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése.
A fenti információk az anonim látogatóazonosítónál leírtakhoz hasonlóan személyes azonosítására nem alkalmasak, ugyanakkor az Adatkezelő tisztában van azzal, hogy az ilyen adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományok 90 napig tárolásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltetett szerveren. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
6.5 Anonim látogatóazonosítók és naplóállományok alkalmazásával gyűjtött – nem személyes – adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók “mozgásának” elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.

7. Linkek
7.1 Odalainkon számos link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ilyen ugrópontok használatával más szolgáltatók oldalaira kerülnek át.
7.2 Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy más szolgáltatók betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi nyilatkozatát.
7.3 Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag az EZLine Group által üzemeltetett oldalakra érvényes.

8. Felmérések, kérdőívek, szavazások, nyereményjátékok
8.1 Időről időre felhívjuk látogatóinkat, illetve felhasználóinkat, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felmérések, kérdőívek kitöltésével, illetve szavazásokon, nyereményjátékokon való részvétellel, stb. adatokat közöljenek.
8.2 A részvétel ezen információ-gyűjtéseken minden esetben önkéntes, esetleges adatszolgáltatás kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Látogatóink, illetve felhasználóink minden esetben szabadon dönthetnek, hogy személyes adatokat (mint név és e-mail cím), vagy kizárólag demográfiai információkat (mint postai irányítószám és állás) bocsátanak rendelkezésünkre.
8.3 Az e-mail cím esetleges rögzítésének célja annak biztosítása, hogy minden felhasználó csak egyszer töltse az adatlapot, elkerülve a többszöri részvételt. A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében tárolódnak. Részvételét bizalmasan kezeljük a statisztikai értékelési folyamat során, személyes adatait nem kapcsoljuk össze e-mail címével.
A felmérések, kérdőívek, illetve szavazások alkalmazásával gyűjtött adatokat adatkezelési politikánknak és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően kizárólag a győztesek és ez egyéb résztvevők értesítésére, valamint szolgáltatásaink színvonalának emelésére használjuk fel.
Az így nyert adatokat más forrásból származó személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze. A résztvevők hozzájárulása esetén az adatokat adott esetben társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló vállalatok – pl. a nyereményjátékok és a felmérések támogatói – számára továbbítjuk.
8.4 Az adatkezelés részleteit az adott szavazás, nyereményjáték vagy egyéb adatvédelmi relevanciával bíró esemény adatkezelési elvei tartalmazzák.

9. Levelezés
9.1 Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.
9.2 Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezetünk azon személyekről, akik részünkre írásban bejelentették, hogy kívánnak szolgáltatásunk felhasználásával reklámot kapni. A nyilvántartásban nem szereplő személyek részére nem küldünk reklámot. A nyilvántartást harmadik fél számára kizárólag az igénybe vevő előzetes hozzájárulásával adjuk át.
9.3 Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

10. Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek
10.1 Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: info@szakmunkasallasok.hu
10.2 Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
Kérelmére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.
A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.
10.3 Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:
(i) ha az adatok kezelése jogellenes (ide tartozik különösen, ha az önéletrajzában vagy egyéb pályázati dokumentumaiban a 4.2 pont alatt meghatározott különleges adat szerepel, amelynek kezelésére – az Ön külön írásbeli engedélyének hiányában – nem vagyunk jogosultak.);
(ii) ha Ön kéri;
(iii) az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
(iv) az adatkezelés célja megszűnt;
(v) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
10.4 Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesítjük, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
10.5 Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – választása szerint – megindítható az EZLine Group vagy az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.